Účtovná závierka za rok 2021 v neziskových organizáciách a zmeny v zákone o účtovníctve týkajúce sa neziskových organizácií (od 1. 1. 2022) presun termínu - pôvodný 21.1.2022

Termín

24. február 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
25. február - 3. marec 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

zriaďovatelia a zamestnanci neziskových organizácií

Kapacita:

150

Uzávierka:

23.02.2022

Variabilný symbol:

21012022

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

Účtovná závierka za rok 2021 – práce pred uzavretím účtovných kníh, inventarizácia, opravné položky a rezervy, účty časového rozlíšenia, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene, zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov roku 2019, zisťovanie základu dane.

Uzatváranie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky, súčasti účtovnej závierky – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky.

Povinnosti neziskových organizácií – audit účtovnej závierky a výročnej správy, vyhotovenie výročnej správy, ukladanie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok podľa jednotlivých typov neziskových organizácií.

Novela zákona o účtovníctve – (ČPT 635) obsah výročnej správy pre občianske združenia a cirkevné organizácie, zmeny v náležitostiach účtovného dokladu, zmeny v ukladaní účtovných dokumentov do registra účtovných závierok, rozšírenie verejnej časti registra, inventarizácia zásob, podmienky pre elektronickú podobu vedenia účtovníctva.


Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.