Financovanie neštátnych škôl od 1.1.2022   *MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadení* - zmeny zákona č. 596/2003 Z. z. od 1.1.2022

Termín

7. január 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
10.-14. január 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

štatutári a zamestnanci obcí, miest s neštátny školský zariadením – MŠ, ZUŠ, JŠ, ich štatutári, zamestnanci

Kapacita:

200

Uzávierka:

07.01.2022

Variabilný symbol:

070122

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

1. Najdôležitejšie zmeny v z. č. 596/2003 o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve od 1. 1. 2022

a/ zmena spôsobu financovania neštátnych MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadení

b/ financovanie mzdových a prevádzkových nákladov v neštátnych MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadeniach na základe zmluvy

c/ posun vekovej hranice detí, žiakov, poslucháčov neštátnych ZUŠ a JŠ, zriadených na území obce, na ktorých sa poskytujú finančné prostriedky na mzdy a prevádzku

d/ prechodné ustanovenia k zmenám platným od 1. 1. 2022

 

2. Nápočet podielových daní obce, mesta na rok 2022 na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov neštátnych MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadení.

a/ mechanizmus nápočtu podielových daní obce, mesta na školské originálne kompetencie

b/ jednotkový koeficient na rok 2022

c/ aktuálne koeficienty pre jednotlivé druhy škôl a školských zariadení z nariadenia vlády č. 668/2004

 

3. Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na kalendárny rok 2022 neštátnym zriaďovateľom MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadení.

a/ náležitosti zmluvy

b/ lehoty na uzatvorenie zmluvy

c/ spôsob zverejňovania zmluvy

d/ návrh zmluvy a jeho zverejnenie a pripomienkovanie

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Milan Lešánek

6.1.2022 o 09:23

Reagovať

Ako postupovať v prípade, že mesto resp. obec nepodpíše so SCVČ zmluvu? V zákone 596/2003 ani v jeho dodatkoch nie je riešený postih pre mestá a obce.

admin2

7.1.2022 o 10:03

Reagovať

otázka zaradená na webinár