Účtovná závierka v obciach k 31.12.2021 Elektronizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022 v skratke

Termín

7. december 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
8.-14. december 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

ekonómovia a účtovníci obcí, miest, VÚC, kontrolóri, štatutári

Kapacita:

100

Uzávierka:

06.12.2021

Variabilný symbol:

071221

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

  1. Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka

  2. Súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve

  3. Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh: kontrola bilančnej kontinuity; inventarizácia a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdielov; doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia; zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov; opravné položky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov, uzatvorenie okruhu školskej jedálne

  4. Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov  a strát, Poznámky

  5. Špecifické prípady účtovania v súvislosti s účtovnou závierkou a v súvislosti s COVID 19 a iné

  6. Opatrenia v súvislosti s COVID 19 - rozpočtovníctvo.

  7. Rozpočtovníctvo:  rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov, prebytok/schodok, rezervný fond

  8. Elektronizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022 v skratke

  9. Diskusia

Pracovný materiál: súčasťou podujatia jepracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Sekletárová Dana

25.11.2021 o 21:22

Reagovať

Chcela by som sa opýtať p. lektorky
1. Ako má obec postupovať - účtovať ak jej ŠJ ZŠ neprevádza svoje príjmy. ŠJ funguje bez prevodu príjmov zriaďovateľovi iba na základe oznámenia zriaďovateľovi.
2. Ako má obec správne zúčtovať dotácie z , ktoré boli obci zrefundované až v roku 2021. Ide o prostriedky refundované UPSVaR za projekty z roku 2020. Môže obec tieto prostriedky použiť na čokoľvek a aký kod zdroja má použiť v roku 2021.
3. Ako má obec postupovať pri účtovaní ak v roku 2020 dostala jednorazovo celú finančnú dotaciu z UPSVaR na projekt, ktorý začal v roku2020 a pokračoval v nasledujúcom roku. Z dotácie obec časť použila v roku 2020 a nepoužité prostriedky viedla na účte 357 k 31.12.2020. V roku 2021 tieto preúčtovala cez fin. operácie pol 453 z KZ 131K. S akým KZ ich v roku 2021 zúčtovať vo výdavkoch ak sú to prostriedky na mzdy a odvody. Môže to byť tiež KZ 131K. Ako správne postupovať pri ich zúčtovaní. Ďakujem za odpovede a prajem hlavne veľa zdravia. S pozdravom všetkého dobrého Sekletárová.