Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou

Termín

26. október 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
26. október - 3. november 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky miest, obcí, RO a PO zriad.obcou a VÚC, starostovia, riaditelia,hl.kont

Kapacita:

150

Uzávierka:

25.10.2021

Variabilný symbol:

261021

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

1. Vybrané ustanovenia platnej legislatívy - školský zákon, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, zákonník práce, postupy účtovania, rozpočtová klasifikácia

2. Vykazovanie školského stravovania v rozpočtovníctve: výkaz FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách, príjmové a výdavkové položky, zapojenie nevyčerpaných prostriedkov školského stravovania do príjmov rozpočtu,

3. Vykazovanie školského stravovania v účtovníctve: sklad potravín, bankový výpis, pokladnica, záväzky, nevyfakturované dodávky, preplatky/nedoplatky na stravnom,  dotácia na stravu, náklady, výnosy, príspevok zamestnávateľa, príspevok zo sociálneho fondu

4. Účtovanie školského stravovania - rôzne príklady účtovania školského stravovania

5. Diskusia


Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.