Nahrávanie zasadnutí obecných zastupiteľstiev v praktických otázkach

Termín

21. september 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
22.-28. september 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, prednostovia, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci miest a obcí, zamestnanci mestských polícií

Kapacita:

150

Uzávierka:

20.09.2021

Variabilný symbol:

210921

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

Nahrávanie zasadnutí obecných zastupiteľstiev je v súčasnosti jednou z veľmi diskutovaných tém nielen medzi odborníkmi, ale aj medzi laickou verejnosťou. Aj napriek tomu, že zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení výslovne nahrávanie zastupiteľstiev neupravuje, uplatňujú sa konkrétne ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov.

  • prezentácia aktuálnej právnej úpravy a judikatúry vo vzťahu k nahrávaniu zasadnutí obecných a mestských zastupiteľstiev

  • prezentácia osobitnej právnej úpravy vo vzťahu k organizácii vo vzťahu ku konaniu online zastupiteľstiev

  • v zmysle § 30f ods. 2 a ods. 3 Zákona o obecnom zriadení v súvislosti s ochorením COVID-19

  • nahrávanie orgánov obce a zamestnancov obce počas zastupiteľstva a mimo času konania zastupiteľstva

  • ochrana osobných údajov v zmysle ustanovení európskeho nariadenia GDPR vo vzťahu k nahrávaniu zasadnutí zastupiteľstva

  • praktické príklady uplatňovania a riešenia problémov a deliktov súvisiacich s nahrávaním zastupiteľstiev

 


Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.