Pracovné stretnutie mzdových účtovníkov a personalistov Presunuté na rok 2022

Termín

27.-29. september 2021, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Hotel Glamour, Kaluža - Zemplínska Šírava

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

mzdoví účtovníci obcí, miest, škôl, rozpočtových a príspevkových organizácií, štatutári, kontrolóri

Kapacita:

50

Uzávierka:

21.09.2021

Variabilný symbol:

272909

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

200 €

Cena pre nečlenov:

220 €

Program:

1. deň:  pondelok - 27.9.2021

Konzultácie k problematike dane z príjmov FO zo závislej činnosti

Lektorka : Ing. Valéria Jarinkovičová

 

1. Upozornenie na správnu aplikáciu a časté chyby pri aplikácii ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení  n. p. (ďalej aj „ZDP“), najmä na:

-             dôsledné rozlišovanie zdaniteľných príjmov a príjmov, ktoré nepodliehajú zdaneniu,

-             stručne k problematike stravovania zamestnancov z aspektu ZDP,  aktuálny pohľad na zamestnanecké benefity, niektoré špecifické situácie týkajúce sa praktického vyučovania, najmä duálneho vzdelávania,

-             správne určenie základu dane v rôznych špecifických situáciách,

-             uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane,  daňového bonusu a daňového bonusu na zaplatené úroky za presne ustanovených podmienok,

-             niektoré pochybnosti zamestnávateľov a chyby pri zdaňovaní vo vzťahu k zahraničiu.

2. K povinnostiam a zodpovednosti zamestnávateľa – upozornenie na plnenie povinností zamestnávateľa vo vzťahu k daňovému úradu (ako aj zamestnancom), so zameraním najmä na:

- chyby v prípade zrazenia dane, resp. preddavku na daň  v nesprávnej výške, ako aj vyplatenia daňového bonusu a daňového bonusu na zaplatené úroky v nesprávnej výške, oprava chýb s premietnutím do príslušných evidencií a tlačív,

- podávanie tlačív prehľady a hlásenia – chyby v tlačivách a ich oprava.

3. Riešenie ďalších problémov účastníkov podujatia a diskusia.

 

Konzultácie - ku konkrétnym problémom aplikačnej praxe. Otázky týkajúce sa témy, poprosíme zasielať vopred do 22.9.2021 na rvcmichalovce@gmail.com, aby mala lektorka dostatočný čas na prípravu.

 

2. deň:  utorok - 28.9.2021

Kontultácie ku Zákonníku práce- ochrana zamestnanca a zamestnávateľa (vybrané témy)

Lektorka:  Doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

 

-  Monitorovanie zamestnancov

-  Správne počítanie času (lehôt a dôb) v pracovnoprávnych vzťahoch

-  Absolútna neplatnosť a relatívna neplatnosť právnych úkonov v pracovnom práve + tzv. doložka neplatnosti

-  Vznik, zmena, skončenie pracovného pomeru

-  Ochrana zamestnanca pred výpoveďou (aj počas pandémie) a správne uplatnenie výpovedných dôvodov zo strany zamestnávateľa + nároky z neplatne skončeného pracovného pomeru

-  Správna identifikácia porušenia pracovnej disciplíny (posúdenie intenzity porušenia pracovnej disciplíny a následky pre zamestnancov pri porušení pracovnej disciplíny)

-  Používanie nových technológii vo vzťahu k výkonu práce zamestnancov

-  Zmeny v Zákonníku práce – aktuálny právny stav

 

Konzultácie - ku konkrétnym problémom aplikačnej praxe. Otázky týkajúce sa témy, poprosíme zasielať vopred do 22.9.2021 na rvcmichalovce@gmail.com, aby mala lektorka dostatočný čas na prípravu.

 

3. deň: streda – 29.9.2021

Pracovnoprávna dokumentácia z pohľadu personalistiky a miezd a aplikačná prax

Lektorka: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

 • správna dokumentácia mzdárky - menovacie dekréty (na čo a kedy?)

 • špecializované činnosti vykonávané zamestnancami a  „menovanie“

 • príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o

 • náplne práce – povinnosť alebo možnosť,  výhody a nevýhody

 • osobná zložka zamestnanca – zakladanie osobného spisu zamestnanca

 • tvorba rozpočtu  na mzdy

Ochrana osobných údajov z pohľadu personalistiky a miezd

Ochrana osobných údajov sa stále mení, a je potrebné sledovať nielen predpisy a usmernenia týkajúce sa osobných údajov ale aj osobitné predpisy ako je Zákonník práce, zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podobne.

 • čo znamená GDPR pre personalistov?

 • čo môžeme mať v osobnom spise – a čo nie – a hlavne prečo?

 • informačná povinnosť pre zamestnanca podľa GDPR

 • náležitosti pracovnej zmluvy a dohôd z pohľadu GDPR a ochrany osobných údajov

 • kedy a na čo je potrebný súhlas na spracovanie osobných údajov a aké sú jeho náležitosti

 • zverejňovanie osobných údajov o zamestnancoch

 • nakladanie s údajmi o zdravotnom stave zamestnancov

 


-----------------------

Pracovný materiál:

súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré odovzdávame účastníkom podujatia pri prezencii, v deň konania podujatia, resp. im zasielame dokumenty na kontaktné mailové adresy.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Sídlo združenia a kancelárie: Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
IČO: 35532882
DIČ: 2021010420
Bankové spojenie : Prima Banka
IBAN : SK38 5600 0000 0043 5156 5001


Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Michalovce. Z tohto dôvodu Vás žiadame o elektronické prihlasovanie sa cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného za podujatie prijímame výlučne na uvedený účet a vopred.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Michalovce nie je platcom DPH.

Identifikačné údaje RVC Michalovce: IČO 35532882, DIČ 2021010420

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.