Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov

Termín

6.-8. september 2021, Začiatok: 11:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Hotel Glamour, Kaluža - Zemplínska Šírava

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

starostovia obcí a primátori miest, odbor.zamest. správy daní a poplatkov obcí a miest, hl.kontrolóri,poslanci

Kapacita:

90

Uzávierka:

02.09.2021

Variabilný symbol:

06080921

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

200 €

Cena pre nečlenov:

220 €

Program:

1. deň:  pondelok - 6.9.2021

Prezencia:  od 10.30 – do 11.00 hod.

Začiatok podujatia:   11.00 hod.

Konzultácie k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z.

Lektorka: Ing. Iveta Ištoková

PROGRAM SEMINÁRA:

1. Miestne dane

- daň z nehnuteľností,

- daň za psa,

- daň za ubytovanie,

- daň za užívanie verejného priestranstva a pod.

2. Miestny poplatok za KO a DSO.

3. Podávanie priznaní a čiastkových priznaní k miestnym daniam.

4. Formálna kontrola podaných priznaní a následný postup správcu dane (výzva na doplnenie alebo opravu priznania).

5. Vyrubovanie miestnych daní  a poplatku za KO a DSO rozhodnutím.

6. Miestny poplatok za rozvoj

- predmet poplatku,

- výpočet poplatku,

- rozhodnutie k poplatku.

 

Konzultácie - ku konkrétnym problémom aplikačnej praxe. Otázky týkajúce sa témy, poprosíme zasielať vopred do 30.8.2021 na rvcmichalovce@gmail.com, aby mala lektorka dostatočný čas na prípravu.

 

2. deň:  utorok - 7.9.2021

1.časť  : Kontultácie k Daňovému poriadku

Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok)

Lektorka:  Ing. Adela Gašparovičová

PROGRAM SEMINÁRA:

Informácia o novele  daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2022

Výzva na podanie (daňového) priznania a dôsledky, dodatočné (daňové) priznanie

Postup správcu dane pri zistení nedostatkov v podanom daňovom priznaní a nepodané priznanie

•            výzvy a dôsledky

•            vyrubenie dane – daňová kontrola, určenie dane podľa pomôcok

•            skrátené vyrubovacie konanie

Rozhodnutie

•            právoplatnosť, splatnosť, vykonateľnosť rozhodnutia

•            zánik práva vyrubiť daň

Odvolacie konanie a ďalšie opravné prostriedky

-  Doručovanie a zastupovanie

Konzultácie - ku konkrétnym problémom aplikačnej praxe. Otázky týkajúce sa témy, poprosíme zasielať vopred do 30.8.2021 na rvcmichalovce@gmail.com, aby mala lektorka dostatočný čas na prípravu.

 

2.časť: Prezentácia výsledkov kontroly: Daň z nehnuteľnosti z pohľadu kontrolnej činnosti NKÚ SR

Lektor : Ing. Róbert Oravec, NKÚ SR - Expozitúra Košice

 

3. časť : Starostlivosť o rozvoj osobnosti   - imidž a zdravie

Lektor : Mgr. Mária Hlaváčová

 

3. deň: streda - 8.9.2021

Konzultácie k rozhodnutiam o dani v elektronickej podobe

Lektorka:   Ing. Erika Kusyová

PROGRAM SEMINÁRA:

-  Elektronická schránka

  • pre právne postavenie orgánu verejnej moci
  • pre právne postavenie právnickej osoby a fyzickej osoby

-  Vydávanie rozhodnutí elektronicky, štruktúra a náležitosti rozhodnutí

-  Elektronický podpis na rozhodnutí

-  Vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti

-  Ukladanie dokumentov podpísaných elektronicky

-  Zverejňovanie

-  Potrebné informačné systémy a dodávatelia

Konzultácie - ku konkrétnym problémom aplikačnej praxe. Otázky týkajúce sa témy, poprosíme zasielať vopred do 30.8.2021 na rvcmichalovce@gmail.com, aby mala lektorka dostatočný čas na prípravu.

 

............................

Pracovný materiál:

súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré odovzdávame účastníkom podujatia pri prezencii, v deň konania podujatia, resp. im zasielame dokumenty na kontaktné mailové adresy.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Sídlo združenia a kancelárie: Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
IČO: 35532882
DIČ: 2021010420
Bankové spojenie : Prima Banka
IBAN : SK38 5600 0000 0043 5156 5001


Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Michalovce. Z tohto dôvodu Vás žiadame o elektronické prihlasovanie sa cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného za podujatie prijímame výlučne na uvedený účet a vopred.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Michalovce nie je platcom DPH.

Identifikačné údaje RVC Michalovce: IČO 35532882, DIČ 2021010420

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.