Sociálne služby poskytované samosprávou *financovanie, strategické dokumenty a pripravovaná legislatíva* Nové!

Termín

26. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
27.-31. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

primátori a starostovia, odborní zamestnanci miest, obcí, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

100

Uzávierka:

26.05.2021

Variabilný symbol:

262705

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

Cieľ vzdelávacej aktivity:

1.)Oboznámiť so strategickými a programovými dokumentmi, ktoré majú vplyv na rozvoj sociálnych služieb v územnej

samospráve a vyplývajú z nich úlohy pre miestnu samosprávu

2.) Informovať o výsledku kontroly NKÚ na opatrovateľskú službu vo vybraných samosprávach

3.) Poznať podstatu fiškálnej decentralizácie v oblasti sociálnych služieb pre seniorov

4.) Informovať o pripravovaných legislatívnych zmenách, ktoré sú v MPK

 

Program:


Strategické dokumenty pre oblasť sociálnych služieb na obdobie 2021 – 2030

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so ZP na roky 2021 – 2030

Národný integrovaný reformný plán – Moderné a úspešné Slovensko

Plán Obnovy a odolnosti SR

Výsledky kontroly NKÚ  na opatrovateľskú službu vo vybraných samosprávach

Dostupnosť opatrovateľskej služby (bez Eurofondov)

Udržateľnosť financovania opatrovateľskej služby

Zdroje financovania originálnych kompetencií obce v oblasti sociálnych služieb

Prerozdelenie podielových daní obce na opatrovateľskú službu

Financovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom ESF

(Podmienky kvality v opatrovateľskej služby) – len informatívne ( toto je téma na samostatný seminár)

Pripravované legislatívne zmeny s dopadom na sociálne služby ( informácia)

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.