Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve * prehľad aktuálnych osobitostí súvisiacich s COVID opatreniami *

Termín

19. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
20.-26. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky obcí, miest a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, kontrolóri, ost.

Kapacita:

100

Uzávierka:

18.05.2021

Variabilný symbol:

192005

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

Þ      prehľad osobitostí účtovania súvisiacich s COVID opatreniami
Þ      účtovné zásady uplatňované pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky
Þ      metóda úplnej konsolidácie
Þ      metóda podielovej konsolidácie
Þ      metóda vlastného imania
Þ      získanie údajom pre konsolidáciu
Þ      vytvorenie agregovaných účtovných výkazov vrátane zahrnutia obchodných spoločností
Þ      odsúhlasovanie vzájomných vzťahov v systéme RISSAM
Þ      odsúhlasovanie vzájomných vzťahov  mimo RISSAM
Þ      konsolidačné operácie v rámci Súvahy
Þ      konsolidačné operácie v rámci Výkazu ziskov a strát
Þ      technika konsolidačných operácií s využitím RISSAM
Þ      technika konsolidačných operácií bez využitia RISSAM
Þ      postup zostavenia textovej a tabuľkovej časti Poznámok

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.