Hospodárenie s majetkom a správa majetku obce *majetok v správe škôl a školských zariadení* Nové!

Termín

18. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
19.-25. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, riaditelia škôl, hospodárky a účtovníčky obcí a škôl, hlavní kontrolóri, poslanci

Kapacita:

100

Uzávierka:

17.05.2021

Variabilný symbol:

181905

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

Kde robíme chyby pri hospodárení s majetkom obce a pri jeho správe.

I.  HOSPODÁRENIE S MAJETKOM OBCE

1. Právna úprava

2. Kompetencie orgánov obcí

3. Zásady hospodárenia s majetkom

4. Postupy pri nakladaní s majetkom obcí

II.  SPRÁVA A OCHRANA ZVERENÉHO MAJETKU

1. Vznik správy majetku

2. Kto je správcom majetku obce

3. Práva a povinnosti správcu majetku

4. Kompetencie pri správe majetku zriaďovateľa

a organizácií (správcov)

5. Rozdiely pri nakladaní s majetkom obce

medzi ZŠ a školskými zariadeniami bez právnej

subjektivity a s právnou subjektivitou

6. Náležitosti zriaďovacej listiny

7. Prenájom zvereného majetku

8. Nedostatky v postupoch obce a organizácií pri

správe majetku obcí

9. Kontrola správy majetku obce

III.  EVIDENCIA A INVENTARIZÁCIA MAJETKU

1. Evidencia majetku

2. Inventarizácia majetku

3. Zodpovedné osoby a hmotne zodpovedné osoby za

majetok obce

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.