MZDOVÝ ÚČTOVNÍK v II. Q. 2021 Nové!

Termín

20. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
21.-27. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

mzdoví účtovníci obcí, miest, rozpočtových a príspevkových organizácií, štatutári, kontrolóri, ostat.záujemc

Kapacita:

500

Uzávierka:

19.04.2021

Variabilný symbol:

202104

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

  • Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2020 a jej vplyv na :

- plat starostu a hlavného kontrolóra

- sociálne poistenie, zdravotné poistenie

-  minimálnu mzdu a minimálne mzdové tarify

 

  • Oprava chýb týkajúcich sa RZD za rok 2020

Þ    chyby zamestnávateľa a chyby zamestnanca

Þ    oprava nesprávne zrazenej dane v prospech / neprospech zamestnanca

Þ    dodatočné daňové priznanie typu A

Þ    nesprávna výška vlastného príjmu manželky

Þ    oprava preddavkov na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia

 

  • Špecifické situácie  pri daňovom bonuse na nezaopatrené dieťa:

Þ    skončenie povinnej školskej dochádzky

Þ    skončenie strednej školy

Þ    skončenie vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa

 

  • Príspevok na rekreáciu v čase COVIDu

Þ    Menili sa podmienky ktoré musí splniť zamestnanec pre vznik nároku na príspevok ?

Þ    Ako využiť príspevok na rekreáciu školopovinných detí počas prázdnin ?

Þ    Je potrebné upraviť internú smernicu o poskytovaní príspevku na rekreáciu počas COVIDu

 

  • Novela Zákonníka práce č.76/2021 Z.z. resp. čo uplatňujeme

-  od 1.3.2021

Þ    stravné ...   gastrolístky a nezdanený finančný príspevok od 1.3.2021

Þ    stravovanie počas home office

Þ    stravovanie v školských jedálňach, možnosť voľby a výška finančného príspevku

Þ    spresnenie podmienok uplatňovania pružného pracovného času

Þ    dohoda o brigádnickej práci študentov – skončenie strednej školy a skončenie prvého stupňa VŠ

Þ    domácka práca, telepráca, home office

 

  • Novela Zákonníka práce č.76/2021 Z.z. resp. čo nás ešte len čaká :

-  od 1.1.2022

Þ    skončenie pracovného pomeru z dôvodu dovŕšenia         65 rokov veku a veku určeného na nárok na starobný dôchodok

Þ    výpočet zvýšenia dovolenky v pomernom rozsahu z dôvodu starostlivosti o dieťa

Þ    posledný termín pre umožnenie výberu medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom

-   od 1.1.2023

Þ    dôsledná elektronizácia stravovacích poukážok –  už len výnimočne v papierovej forme

 

  • Postupujete už v súlade s Kolektívnou zmluvou VS a ŠS na rok 2021 ?

-  jeden deň pracovného voľna s náhradou platu do 30.6.2021

-  odstupné

-  radostné Vianoce ... odmena 100 eur za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov

 

  • Oznamovacie povinnosti v zdravotnej a Sociálnej poisťovni.

Opakovanie je matkou múdrosti : prihlasovanie, odhlasovanie, zmena

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.