FINANČNÁ KONTROLA V PRAXI upravená metodickým pokynom MF SR a metodickým odporúčaním MF SR ˙NOVÝ TERMÍN ˙Presunuté podujatie z 8.4.2021

Termín

29. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
30. apríl - 6. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

štatutári, riaditelia, zamestnanci obcí, miest, nimi zriadených rozpočtových a príspevk.organiz., kontrolóri

Kapacita:

500

Uzávierka:

29.04.2021

Variabilný symbol:

080904

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

1.      Základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly

2.      Osoby zodpovedné za výkon finančnej kontroly

3.      Základná finančná kontrola –  aplikácia v praxi,   prípady v čase mimoriadnej situácie

4.      Administratívna finančná kontrola – – riešenie v čase mimoriadnej   situácie

5.      Finančná kontrola na mieste – príklady

6.      Dokumentácia z finančnej kontroly

7.      Porušenie zákona o finančnej kontrole (pokuty)

8.      Špecifiká v územnej samospráve

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.