Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl od 1.1.2021

Termín

16. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
17.-23. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, riaditelia MŠ, ZŠ, odborní zamestnanci obcí a škôl (materských, základných, stredných)

Kapacita:

500

Uzávierka:

15.03.2021

Variabilný symbol:

161703

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

1.časť:  9.00 – 12.30 hod - doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Právne základy a správne konanie v školstve

 • Zásadná zmena v rozhodovaní riaditeľov materských škôl od 1. januára 2021
 • Pôsobnosť zákona o štátnej správe v školstve a správneho poriadku a ich vzájomný vzťah.
 • Rozhodovanie riaditeľa základnej školy a strednej školy – napr. vo veci výchovných opatrení, adaptačného vzdelávania, komisionálnych skúšok.
 • Rozhodovanie riaditeľov školských zariadení.
 • Rozhodovanie riaditeľa cirkevnej školy a súkromnej školy – osobitná úprava.
 • Postup riaditeľa školy po podaní odvolania
 • Postup obce (školského úradu) po podaní odvolania.
 • Najčastejšie pochybenia riaditeľov pri rozhodovaní.
 • Rozhodovacia činnosť súdov voči rozhodnutiam riaditeľov.
 • Správne konanie v rozvrátených rodinách - aplikácia zákona o rodine v školskom konaní - súhlas rodičov   školských veciach, postup riaditeľa a obce v prípade rozvedených manželov a neúplných rodín.

 

2. časť: 12.30 – 14.00 - Ing. Erika Kusyová

Vytváranie rozhodnutí v elektronickej podobe

 • vytvorenie rozhodnutia elektronického úradného dokumentu
 • podpisovanie mandátnym certifikátom
 • odosielanie
 • vytváranie listinného rovnopisu pre účastníkov konania, ktorí nemajú el. schránku aktivovanú na doručovanie
 • vyznačenie právoplatnosti na rozhodnutí
 • ukladanie dokumentu

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.