Aplikácia zmien Zákonníka práce v personalistike a odmeňovaní zamestnancov obcí a škôl * webinár/videoseminár * Nové!

Termín

9. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
10.-16. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, riaditelia, štatutári, kontrolóri , odborní zamestnanci obcí ,škôl a materských škôl

Kapacita:

500

Uzávierka:

08.03.2021

Variabilný symbol:

091003

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

Zmeny v Zákonníku práce č. 311/2001 Z. z. schválené dňa 4.11.2020 Vládou SR a ďalšie zmeny od 1.1.2021 a 1.3.2021                                                                                                                                                                         
Þ    Prehľad zmien a výklad k zmenám

Þ    Pojem „zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa“

Þ    Zmena v skúšobnej dobe

Þ    Domácka práca a telepráca – nové znenie ustanovenia ZP pre aplikačnú prax

Þ    Zmena v podmienkach dojednania pružného pracovného času

Þ    Presné podmienky určenia nároku na zvýšenú výmeru dovolenky u zamestnancov mladších ako 33 rokov veku pri ukončení trvalej starostlivosti o dieťa

Þ    Doplnenie výkladu pojmu „mzda“ o príspevok na stravovanie

Þ    Úprava podmienok náhrady škody u žiakov ZŠ, SŠ, a študentov VŠ alebo u zamestnancov so zdravotným postihnutím

Þ    Ako sa menia podmienky vzniku nároku na zabezpečenie stravovania zamestnancov

Þ    Podmienky poskytovania finančného príspevku na stravovanie – skutočná voľba zamestnanca?

Þ    Nová právna úprava výšky finančného príspevku na stravovanie

Þ    Zmeny pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Þ    Nové podmienky reprezentatívnosti pri zastupovaní zamestnancov odborovou organizáciou

Þ    Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2021

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.