Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021.                * webinár *

Termín

2. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Kategória:

webinár

Cieľová skupina:

ekonómovia a účtovníci rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestami, obcami,kontrolóri

Kapacita:

500

Uzávierka:

01.03.2021

Variabilný symbol:

020303

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

1.    Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2021 (postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)

2.    Poznámky k 31.12.2020 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti v zmysle Metodické usmernenie MF SR č. MF/007657/2020-352 k uzatvoreniu účtovníctva a zostaveniu individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky a štátne fondy

3.    Účtovanie a rozpočtovanie:

-   výsledku hospodárenia

-    konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií

-   dobropisov

-   refundácií

-   miezd a depozitu

- preplatkov/nedoplatkov zo sociálneho a zdravotného poistenia

-  dobrovoľníckej činnosti

-  autorských honorárov

-  transferov (bežných a kapitálových): projekty EÚ, vrátenie neoprávnených výdavkov z projektov EÚ, Fond na podporu umenia, Environmentálny fond, Erasmus+,

-  majetku: výdavky na materiál, webové stránky, bezplatne nadobudnutý/odovzdaný majetok, majetok nadobudnutý za „symbolickú cenu“

-  zásob: bezplatne nadobudnuté/odovzdané zásoby, zásoby nadobudnuté za „symbolickú cenu“

-  na podsúvahových účtoch

-  podnikateľskej činnosti (zisku z PČ)

-   platba/inkaso platobnou kartou; parkovacie karty; úroky z omeškania; poistné a daň z poistenia; poplatok za uloženie odpadu;

- finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania, zo školského stravovania

-   školského stravovania

 

4.    Súvislosť záverečného účtu obce s účtovaním v rozpočtovej a v príspevkovej organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

- účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2020 použitých v roku 2021

-   účtovanie použitia rezervného fondu obce v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou

 

5.    Opatrenia v súvislosti s COVID 19

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.