Daň z príjmov fyzickej osoby najmä zo závislej činnosti za rok 2020 ročné zúčtovania a aktuálne zmeny  od 1. 1. 2021 * *videoseminár*

Termín

29. január - 6. február 2021, Začiatok: 09:00

Kategória:

videoseminár

Cieľová skupina:

mzdári, personalisti, ekonómovia, účtovníci, hospodárky, vedúci zamestnanci, kontrolóri

Kapacita:

500

Uzávierka:

29.01.2021

Variabilný symbol:

2901

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

Program seminára:

 

1.  Úvod do problematiky

– stručne k legislatívnemu procesu týkajúcemu sa zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani  z príjmov v znení n. p. (ďalej len „ZDP“), k pripraveným tlačivám, k  iným aktualitám, k základným údajom pri zdaňovaní príjmov za rok 2020 a za rok 2021.  Zhrnutie zmien na základe opatrení vo finančnej (a aj sociálnej) sfére, prijatých v čase mimoriadnej situácie (ďalej aj „krízová situácia“) a ich vplyvu na základ dane – napr. zmien na základe zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov. V tejto časti len stručné upozornenie na novelu ZDP z 2. decembra 2020.

2.  Daň za rok 2020:

a) Zmeny oproti vlaňajšku vyplývajúce (najmä) z noviel ZDP,  ktoré nadobudli účinnosť 1. 1. 2020, resp. v priebehu roku 2020, najmä:

- zmeny týkajúce sa okruhu príjmov od dane oslobodených za určených podmienok (napr. príspevok na športovú činnosť dieťaťa, vzdelávanie zamestnanca, lekárska preventívna prehliadka,  zvýšenie sumy na ubytovanie zamestnanca, náhrada zdaniteľného príjmu, príjmy z cenných papierov),

- zmeny týkajúce sa nezdaniteľných častí základu dane, najmä nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zmeny týkajúce sa pravidiel zaokrúhľovania,

b) Vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z  príjmov zo závislej činnosti (aj aktuálna sankcionovateľná zmena), resp. podanie daňového priznania za rok 2020: kedy vzniká povinnosť ho podať aj v prípade príjmov len zo ZČ, dobrovoľné podanie daňového priznania atď. kedy je to výhodné,

c) Výpočet dane,  daňový bonus na dieťa, daňový bonus na zaplatené úroky, chyby v praxi.

d) Stručne k tlačivám a lehotám týkajúcim sa zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, najmä k podávaniu prehľadov a hlásení, k povinnostiam zamestnávateľa, ku znižovaniu administratívnej záťaže,

e) Zodpovednosť zamestnávateľa, vykonávanie opráv – aj aktuálne zmeny v § 40 ZDP a problémy v praxi.

3.  Zmeny, ktoré nastávajú k 1. 1. 2021, resp. k inému dátumu podľa prechodných ustanovení novely ZDP z 2. 12. 2020:

- nový spôsob výpočtu oslobodenia od dane podľa § 5 ods. 7 písm. m) ZDP – nepeňažné plnenie  poskytnuté zamestnancovi za účelom zabezpečenia dopravy, významné zmeny týkajúce sa okruhu príjmov od dane oslobodených, zmeny týkajúce sa daňového bonusu na základe zákona z 2. 12. 2020 atď.

4. K častým chybám a omylom (so zameraním na zdaňovanie príjmov fyzických osôb, a to aj vo vzťahu k zahraničiu) – ako sa im vyhnúť. V prípade záujmu aj problematika: zdaňovanie príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, problematika daňových a nedaňových  výdavkov, od 1. 1. 2021  nový okruh daňových subjektov – mikrodaňovníkov - a s tým súvisiace zmeny, vklady do obchodných spoločností (a družstiev), podiely na zisku - dividendy,  zvýhodnené odpisovanie elektromobilov, výdavky uznávané po zaplatení, nový prístup k výpožičkám, zmeny pri výpočte základu dane  a odpočítavaní daňových strát, zvýhodnená sadzba dane za určených podmienok atď.

5. Diskusia.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.