Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov (zákon č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov / Videoseminár Nové ! Videoseminár

Termín

30. november - 2. december 2020, Začiatok: 09:00

Lektor:

JUDr. Helena Spišiaková

Kategória:

videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia obcí, zamestnanci obecných úradov pôsobiacich na úseku školstva a mládeže, stavebného poriadku, ce

Uzávierka:

30.11.2020

Variabilný symbol:

3011

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 

  • Základné pojmy priestupkového práva (definícia priestupku, zavinenie, vek a príčetnosť, pôsobnosť zákona, sankcie, osobitné ustanovenia pre mladistvých, zánik zodpovednosti za priestupok - premlčanie)
  • Konanie o priestupkoch (príslušnosť a súčinnosť správnych orgánov, spoločné konanie, odloženie veci, začatie konania, postúpenie veci, účastníci konania, ústne pojednávanie, zastavenie konania, rozhodnutie o priestupku, náhrada škody, úhrada trov konania, doručovanie, odvolanie, rozkazné konanie, výkon rozhodnutia – vymáhanie nezaplatených pokút)
  • Osobitná časť zákona o priestupkoch (priestupky prejednávané obcou v blokovom konaní a objasňovanie priestupkov)
  • Ďalšie priestupky  a iné správne delikty v pôsobnosti obce (právne predpisy mimo zákona o priestupkoch v ktorých je určená príslušnosť obce na prejednanie priestupkov a správnych deliktov);
  • Prejednávanie iných správnych deliktov obcou (pojem iného správneho deliktu, objektívna zodpovednosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, príslušnosť obce, prejednanie iného správneho deliktu v správnom konaní, rozhodnutie o pokute, zastavenie konania, výkon rozhodnutia – vymáhanie nezaplatených pokút);
  • Správna žaloba vo veciach správneho trestania podľa Správneho súdneho poriadku;
  • Protest prokurátora podľa zákona o prokuratúre.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.