Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciach zriadených obcou, VÚC k 31.12.2020 videoseminár Nové! Videoseminár je náhrada za seminár

Termín

23.-25. november 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Lektor:

Ing. Terézia Urbanová

Kategória:

videoseminar

Cieľová skupina:

účtovníčky, ekonómky organizácií a škôl miest, obcí, ostatní záujemcovia

Uzávierka:

23.11.2020

Variabilný symbol:

2311

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Program:

  1. 1. Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka
  2. 2. Súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve
  3. 3. Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh: kontrola bilančnej kontinuity; inventarizácia a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdielov; doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia; zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov; opravné položky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov, uzatvorenie okruhu školskej jedálne
  4. 4. Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov  a strát, Poznámky
  5. 5. Špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19 a iné
  6. 6. Opatrenia v súvislosti s COVID 19 - účtovníctvo, rozpočtovníctvo.
  7. 7. Rozpočtové pravidlá a ich najdôležitejšie ustanovenia.

Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.