Daňové nedoplatky, exekúcie a ich vymáhanie videoseminár Videoseminár/Nové !

Termín

20.-24. november 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Lektor:

J.UDr. Ingrid Ney PhD

Kategória:

videoseminár

Cieľová skupina:

správcovia dane a poplatkov miest, obcí, starostovia, zamestnanci právnych oddelení, ostatní

Uzávierka:

19.11.2020

Variabilný symbol:

2011

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Program:

Postup správcu dane  po skončení obdobia pandémie

- ustanovenia zákona č.67/2020  Z.z. lex corona a zákona č. 264/2020 Z.z., ktoré upravujú postup

správcu dane v období pandémie a po jeho skončení.

Novely  zákonov– Daňový poriadok,  Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní,  Zákon o konkurze a reštrukturalizácii: -  nové ustanovenia účinné od 1.1.2020, ktoré majú vplyv na zabezpečenie a vymáhanie  daňových nedoplatkov.

Daňový nedoplatok nové ustanovenia účinné od 1.1.2020 týkajúce sa /DN daňovníkov v oddĺžení/

- klasifikovanie daňového nedoplatku ako dočasne nevymožiteľného

- zánik daňového nedoplatku

- premlčanie daňového nedoplatku

Zabezpečenie daňových nedoplatkov- nové ustanovenia účinné od 1.1.2020

- predmet záložného práva

- vznik záložného práva

- zrušenie záložného práva

Daňové exekučné konanie - nové ustanovenia účinné od 1.1.2020

-  základná právna úprava,  základné ustanovenia, základné zásady

- rozhodnutia vydávané v daňovom exekučnom konaní:

  • rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania
  • daňová exekučná výzva
  • daňový exekučný príkaz
  • spôsoby vykonávania daňovej exekúcie
  • stručná charakteristika
  • najčastejšie využívané spôsoby daňovej exekúcie /účet, mzda, dôchodok/

nový spôsob daňovej exekúcie zadržaním vodičského preukazu

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.