Zákon o odpadoch *zmeny od 1.7.2020* *videoseminár* Videoseminár

Termín

25.-27. november 2020, Začiatok: 14:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Lektor:

Ing. Peter Gallovič

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest, obcí, hlavní kontrolóri, starostovia, poslanci, ostatní záujemcovia

Uzávierka:

25.11.2020

Variabilný symbol:

2910

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a pripravované zmeny
  • Základné pojmy a ich úpravy.
  • Povinnosti pri nakladaní s odpadmi – základné a schválené zmeny
  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v zmluvách so zberovými spoločnosťami.
  • Komunálny odpad – zmena definícií a úprava zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana - úprava.
  • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti - úprava.
  • Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva.
  • Novely iných zákonov – zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku,
  • Účinnosť ustanovení novely zákona o odpadoch.

Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.