Zákon o odpadoch *zmeny od 1.7.2020* *online webinár* Webinár

Termín

24. november 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing. Peter Gallovič

Kategória:

webinár

Cieľová skupina:

starostovia, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci miest a obcí na úseku správy odpadov, životného prostredia

Kapacita:

100

Uzávierka:

23.11.2020

Variabilný symbol:

2710

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

PROGRAM  :


  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a pripravované zmeny
  • Základné pojmy a ich úpravy.
  • Povinnosti pri nakladaní s odpadmi – základné a schválené zmeny
  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v zmluvách so zberovými spoločnosťami.
  • Komunálny odpad – zmena definícií a úprava zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana - úprava.
  • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti - úprava.
  • Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva.
  • Novely iných zákonov – zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku,
  • Účinnosť ustanovení novely zákona o odpadoch.
  • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.