Vnútorné smernice škôl, školských zariadení - na čo sú nám smernice? Nové !

Termín

25. september 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

riaditelia všetkých stupňov škôl, školských zariadení, hospodárky, hlavný kontrolór obce

Kapacita:

110

Uzávierka:

24.09.2020

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

PROGRAM  SEMINÁRA:

 • Povinné, nepovinné smernice, vnútorné predpisy – prehľad povinností – aby sme sa „nepresmernicovali“

– niekedy je menej viac!

 • Základné legislatívne normy (napr. Zriaďovacia listina školy, Štatút rady školy, Pracovný poriadok, Plán práce školy...)
 • Základné organizačné normy – organizačný poriadok
 • Riadiace normy – príkazy, opatrenia, ...
 • Metodické normy – záväzné metodické pokyny, smernice, pracovné postupy a pokyny
 • Informačné normy
 • Najdôležitejšie smernice na školách
 • Smernica pre ekonomickú agendu školy – systém finančného riadenia
 • Pracovnoprávne smernice – podľa ZP, zákona č. 552/2003 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č.

138/2019 Z. z. a príslušných vykonávacích predpisov, podniková kolektívna zmluva, sociálny fond

 • Smernica pre problematiku ochrany osobných údajov – dokumentácia, pokyny...
 • Ďalšie interné smernice v pôsobnosti škôl, školských zariadení
 • Povinné náležitosti smerníc
 • Metodika pre tvorbu vnútorných smerníc a evidencia smerníc

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.