PROCES ZOSTAVOVANIA ROZPOČTU, JEHO SCHVAĽOVANIE A ZMENY, PROGRAMOVÝ ROZPOČET Nové !

Termín

19. október 2020, Začiatok: 09:09

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing. Mária Kasmanová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky obcí a miest, RO, PO, starostovia, kontrolóri

Kapacita:

110

Uzávierka:

15.10.2020

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

PROGRAM  SEMINÁRA:


 • Príjmy a výdavky rozpočtu obce, RO, PO, rozpočtový proces, zostavenie a schválenie rozpočtu , viacročný rozpočet, rozpočet v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
 • Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia obcí, RO, PO.
 • Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie obce.
 • Nahlasovanie údajov prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM – obce, RO, PO.
 • Zapojenie občanov do rozhodovania o použití finančných prostriedkov obce /mesta - Participatívny rozpočet.
 • Opatrenia v oblasti rozpočtových pravidel v súvislosti so šírením choroby COVID-19 – ich vplyv na tvorbu rozpočtu.
 • Programový rozpočet, rozpočtová štruktúra.
 • Zámery a ciele programového rozpočtu.
 • Merateľné ukazovatele ako nástroje na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov.
 • Hodnotiaca správa ako súčasť záverečného účtu obce.
 • Získavanie údajov potrebných k monitorovaniu a hodnoteniu programového rozpočtu obce
 • Diskusia.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.