Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva a špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19 Seminár je nahradený video seminárom

Termín

30. september - 7. október 2020, Začiatok: 09:00

Lektor:

Ing. Terézia Urbanová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky obcí a miest, RO, PO a škôl, starostovia, kontrolóri, riaditelia

Kapacita:

250

Uzávierka:

07.10.2020

Variabilný symbol:

3009

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

PROGRAM  SEMINÁRA:


I. Špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19 a metodické usmernenia MF SR

- škoda na potravinách v školskej jedálni, obstaranie ochranných pracovných prostriedkov v súvislosti s COVID 19, elektronické stravovacie karty ....

II. Inventarizácia

  1. Zákon o účtovníctve
  2. Proces inventarizácie - príkaz k vykonaniu inventarizácie, vyhlásenie hmotne zodpovednej osoby, inventarizačné komisie ...
  3. Náležitosti inventúrneho súpisu podľa zákona o účtovníctve
  4. Náležitosti inventarizačného zápisu podľa zákona o účtovníctve
  5. Inventarizácia jednotlivých majetkových účtov
  6. Inventarizácia jednotlivých účtov záväzkov
  7. Inventarizačné rozdiely a ich účtovanie
  8. Praktické vzory a príklady vykonania priebehu inventarizácie na CD

III. Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.