ZÁKON č. 398/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. O POHREBNÍCTVE *NOVÉ POVINNOSTI PRE OBCE, MESTÁ*

Termín

11. september 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia, poslanci, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci miest a obcí, správcovia pohrebísk

Kapacita:

200

Uzávierka:

11.09.2020

Variabilný symbol:

2003

Organizátor:

RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • Úvod do problematiky pochovávania, prevádzkovania pohrebnej služby a pohrebiska. Rozdiely v právnej úprave prevádzkovania pohrebnej služby a prevádzkovania pohrebiska, praktické problémy zo života,
  • vývoj právnej úpravy pohrebníctva v Slovenskej republike po roku 1989,
  • novela zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve č.398/2019 Z.z. a jej dopad na povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska po 01.januári 2020,
  • povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, nájomná zmluva k hrobovému miestu,
  • prevádzkový poriadok pohrebiska, odporúčania z praxe,
  • praktické rady pri prevádzkovaní pohrebiska, financovanie pohrebiska, dopad ostatných právnych predpisov pri prevádzkovaní pohrebiska (najmä občiansky zákonník),
  • prezentácia cintorínskeho software firmy TOPSET.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.