Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov

Termín

16.-18. september 2020, Začiatok: 09:45

Miesto konania:

Hotel Družba, Michalovce J. Hollého

Lektori:

Ing. Iveta Ištoková, Ing. Adela Gašparovičová, JUDr. Ingrid Ney, Ing. Erika Kusyová

Kategória:

3-dňový seminár

Cieľová skupina:

Pre profesijnú skupinu správcov miestnych daní a poplatkov, ktorí túto agendu vykonávajú v obciach a mestách

Uzávierka:

10.09.2020

Variabilný symbol:

161820

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

185 €

Cena pre nečlenov:

205 €

Program:

1.deň:

10.00 – 16.00 Ing. Iveta Ištoková

Miestne dane a poplatky

2. deň

8.30 – 12,30  Ing. Adela Gašparovičová I. časť

Zák. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych

daniach a miestnom poplatku v z. n. p.

13,30 – 17,30  JUDr. Ingrid Ney, PhD. II. časť

Daňové nedoplatky, exekúcie  a ich vymáhanie

3.deň

8.00 – 12.30 Ing. Erika Kusyová

Dane a poplatky elektronicky –  povinnosti správcu

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.