ELEKTRONICKÉ ROZHODNUTIA *vytváranie, podpisovanie, doručovanie, archivácia* - videoseminár letná ponuka videoseminárov

Termín

3.-10. august 2020, Začiatok: 00:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

video seminár

Kategória:

video seminár

Cieľová skupina:

zamestnanci obcí,škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí,miest,VÚC,riaditelia,starostovia

Kapacita:

100

Uzávierka:

07.08.2020

Variabilný symbol:

21050308

Organizátor:

RVC Prešov, Košice, Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Stručný úvod

 • povinnosť vydávať rozhodnutie v el. podobe
 • podpisovanie v el. podobe
 • čo robiť ak adresát nemá schránku aktivovanú
 • aktuálne štatistiky
 • aké najčastejšie chyby robia úrady pri elektronickej komunikácii a ako im vyhnúť

Elektronický podpis

 • spôsoby elektronickej autorizácie – mandátny certifikát vs. pečať
 • formát elektronického podpisu
 • praktické info – ako získať certifikáty bezplatne, ako postupovať pri ich zneplatnení

Postup pri vytváraní rozhodnutí,
okrem praktického postupu krok za krokom:

 • čo je potrebné pripraviť na vytvorenie rozhodnutia v el. podobe
  • čo si pripraviť z iného informačného systému
  • elektronický podpis - mandátny certifikát alebo pečať
  • vytváranie listinnej podoby
 • ako udeliť zamestnancovi oprávnenie na vstup do el. schránky
  • čo môže a nemôže v schránke robiť zamestnanec
 • listinný a elektronický spis
 • právoplatnosť rozhodnutia
 • dlhodobé ukladanie elektronických rozhodnutí

Listinný rovnopis

centrálne úradné doručovanie - kto áno, kto nie

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.