Problematika aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve aj s prípravou na nový školský rok *videoseminár* letná ponuka videoseminárov

Termín

3.-10. august 2020, Začiatok: 00:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

video seminár

Kategória:

video seminár

Cieľová skupina:

mzdári škôl, prípadne obcí, ktoré spracovávajú mzdy pre školy bez právnej subjektivity, odborní zamestnanci šk

Kapacita:

100

Uzávierka:

07.08.2020

Variabilný symbol:

14050308

Organizátor:

RVC Prešov, Košice, Michalovce

Cena pre členov:

35 €

Cena pre nečlenov:

50 €

Program:

  • Prehľad príslušnej legislatívy (vybrané ustanovenia zo zmien zákonov)
  • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z.  o profesijnom rozvoji s dôrazom na aktualizačné vzdelávanie
  • Tvorba programu a dokumentácie vzdelávania – ukážka vzorovej dokumentácie aktualizačného vzdelávania – evidencia, potvrdenia, atď.
  • Úväzky, stanovenie úväzkov, krátenie úväzkov, pracovnoprávne možnosti zmeny úväzkov – príprava na nový školský rok
  • Posudzovanie kvalifikačných predpokladov v  zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov  a nové podmienky preukazovania
  • Zaraďovanie nepedagogických zamestnancov do platových tried podľa katalógu pracovných činností  a možnosť/potreba pracovných náplní
  • Špecifiká pri odmeňovaní zamestnancov v školstve napr. príplatok za profesijný rozvoj, práca nadčasová a náhradné voľno, doplatky k platom

Pracovný materiál:

vzorová dokumentácia aktualizačného vzdelávania

vzorové dokumenty, ukážky, pomôcky k zaraďovaniu zamestnancov a k pracovnoprávnej dokumentácii

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.