Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii Z dôvodu epidemiologickej situácie posúvame termín konania na január 2022

Termín

25.-26. január 2022, Začiatok: 11:30

Miesto konania:

Podbanské, hotel Permon

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

kronikári miest, obcí, škôl a iných inštitúcii

Kapacita:

150

Uzávierka:

25.01.2022

Variabilný symbol:

232411

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

165 €

Cena pre nečlenov:

185 €

Program:

1. deň:  utorok  - 23.11.2021

Výber  vhodných  jazykových  prostriedkov  pri  písaní  kroník/obecných novín

Lektorka:   Mgr. Stanislava Spáčilová PhD. doc.

štýlová a štylistická charakteristika kronikárskych/novinárskych textov – príklady dobrej a zlej praxe

jazyková poradňa, online slovníky a ďalšie užitočné elektronické zdroje informácií

pravidlá písania a úpravy písomností podľa STN 01 6910

vybrané témy z aktuálnych Pravidiel slovenského pravopisu

najfrekventovanejšie formálne, pravopisné, gramatické, lexikálne, typografické chyby v jazykovej praxi

 

Tvorivá  dielňa – rozbor  kroník  a  konzultácie

Lektorka:   Mgr. Agáta Krupová

ukážka kroník, ktoré pre tento účel prinesú účastníci podujatia

učenie sa na dobrých príkladoch

konzultácie s lektorom a výmena skúsenosti

alternatíva:  pokračovanie spoločnej časti so skupinou obecných novinárov


Profesionálna  novinárska  práca  v  samospráve

Lektor:   Stanislav Štepán

 

2. deň:  streda - 24.11.2021

Oživenie a perspektívy slovenského kronikárstva

Lektor: Mgr. Martin Lukáč

predstavenie iniciatívy – Spájame kronikárov Slovenska a jej časti Facebook skupina

príprava celonárodného prieskumu a výskumu lokálneho kronikárstva

ako oživiť kronikárstvo a jeho perspektívy


Vplyv  súčasných  udalosti  na  písanie  kroník

Lektorka:   Mgr. Agáta Krupová

čo nám priniesli ostatné roky a ako sa s nimi vysporiadať pri písaní kroník

nové technické prostriedky používané pri písaní kroník

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁŠ TIP

Prosíme kronikárov, aby podľa svojich možností priniesli na seminár ukážky zo svojej kronikárskej práce podľa vlastného uváženia a výberu, a to ako podklad pre vzájomnú diskusiu, výmeny skúseností a povzbudenie do ďalšej práce.

Pracovný materiál:

súčasťou podujatia jepracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré odovzdávame účastníkom podujatia pri prezencii, v deň konania podujatia, resp. im zasielame dokumenty na kontaktné mailové adresy.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.