Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dni

Termín

13.-14. júl 2020, Začiatok: 13:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky obcí, miest, mestských častí Košíc, VÚC a nimi zriadených RO a PO, ostatní záujemcovia

Kapacita:

60

Uzávierka:

11.07.2020

Variabilný symbol:

131407

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

142 €

Cena pre nečlenov:

162 €

Program:

1. deň:  pondelok, 13.7.2020

ZMENY ROZPOČTOVÝCH PRAVIDIEL v roku 2020 - Opatrenia  v súvislosti so šírením choroby COVID-19 A PRAKTICKÉ POZNATKY PRI VÝKONE FINANČNEJ KONTROLY

Lektorka: Ing. Oxana Hospodárová

I. ZMENY ROZPOČTOVÝCH PRAVIDIEL v roku 2020

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v

súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 vrátane zmien a doplnkov

-         Zmeny rozpočtových pravidiel v čase „pandémie“, ale aj po jej skončení

-         Opatrenia na úseku účtovníctva (nové lehoty)

-         Opatrenia na úseku daní a miestnych poplatkov

-         Zmeny lehôt vo vzťahu k rozpočtovým pravidlám roku mimoriadnej situácie

 

II. Praktický POZNATKY PRI VÝKONE finančnej kontroly

Metodické usmernenie MF SR z  r. 2019 a metodické odporúčanie MF SR z r. 2020

-         Základná finančná kontrola –  aplikácia v praxi, prípady v čase mimoriadnej situácie

-         Zodpovedné osoby

-         Výkon ZFK inom osobou ako zamestnancom

-         Nedostatky pri výkone základnej finančnej kontroly

-         Aplikácia v praxi, odporúčané postupy

-         Administratívna finančná kontrola

– praktická ukážka AFK pri poskytovaní a zúčtovaní dotácií z rozpočtu obce

-         Dokumentácia z finančnej kontroly

 


2. deň:  utorok, 14.7.2020

Praktická  aplikácia  sociálneho fondu a cestovných náhrad v obciach, RO a PO zriadených obcou

Lektor: Ing. Mária Kasmanová

1.časť

 1. Právna úprava – zákon o sociálnom fonde.
 2. Vnútorný predpis pre tvorbu a použitie sociálneho fondu.
 3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa
 4. Tvorba  a čerpanie sociálneho fondu – zamestnanci,  starosta,   hlavný kontrolór,  riaditeľ RO, PO.
 5. Nové príspevky zo sociálneho fondu – sociálne poukážky, rekreácia zamestnancov
 6. Účtovanie prostriedkov sociálneho fondu – tvorba
 7. Účtovanie prostriedkov sociálneho fondu –použitie – stravné lístky, stravovanie v ŠJ, regenerácia, nájom a pod.
 8. Zabezpečenie stravovania zamestnancov obce, RO, PO
 9. Zdaňovanie prostriedkov sociálneho fondu, zákon o sociálnom a zdravotnom poistení v oblasti sociálneho fondu.
 10. Inventarizácia sociálneho fondu, stravných lístkov

2.časť

 1. Okruh osôb, ktorým sa poskytujú cestovné náhrady
 2. Druhy náhrad pri tuzemskej pracovnej ceste - stravné, náhrady pri používaní cestných motorových vozidiel a ďalšie náhrady
 3. Náhrady pri zahraničných pracovných cestách
 4. Paušalizácia cestovných náhrad /napr. starostovia obcí, riaditelia škôl/
 5. Preddavky na náhrady, vyúčtovanie náhrad a splatnosť náhrad
 6. Účtovanie cestovných náhrad a ich evidencia
 7. Vnútorný predpis o cestovných náhradách
Popoludní:

Vyraďovanie registratúrnych záznamov cez elektronickú schránku a cez osobné personalizované prostredie.

Lektor: Mgr: Ľubica Kováčová

 1. Príručná registratúra ekonómky - účtovníčky
 2. Vyraďovacie konanie elektronicky
 3. Osobné personalizované prostredie
 4. Registratúrne stredisko ekonómky - účtovníčky

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.