Otváranie materských škôl a základných škôl po prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID -19  *video seminár*

Termín

25. máj - 6. jún 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

videoseminár

Kategória:

videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia/primátori, riaditelia škôl, odborní zamestnanci miest, obcí a škôl

Kapacita:

200

Uzávierka:

06.06.2020

Variabilný symbol:

250502

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských a základných škôl 1 – 5 ročníka od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia  v spolupráci s riaditeľmi MŠ a ZŠ  môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či tieto prevádzky otvoria a v akom režime. Takéto otváranie škôl prináša množstvo potrebných krokov pre zriaďovateľa aj pre riaditeľov.

 • Aké sú kroky a úlohy na personálne zabezpečenie prevádzky
 • Aké sú úlohy zriaďovateľa a aké sú úlohy riaditeľov
 • Rizikové skupiny zamestnancov a pracovnoprávne možnosti zamestnávateľa
 • Niektoré opatrenia MŠVVaŠ a personálne zaťaženie/zabezpečenie zamestnávateľom
 • Nové spracúvanie osobných údajov zamestnancov  - zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania – ako na to v dokumentácii a informačná povinnosť zamestnávateľa ako prevádzkovateľa
 • Nové spracúvanie osobných údajov v prípade detí a žiakov – vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa a prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa
 • Pracovnoprávne možnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnancov
 • Pracovnoprávne možnosti zamestnávateľa pri nenastúpení zamestnanca

Vzory a pomôcky na dokumentačnú povinnosť zamestnávateľa ako pracovný materiál

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

 • Uzávierka prihlášok:  25. máj 2020, resp. až do 5. jún 2020
 • Video bude sprístupnené v termíne: 25.5. – 5.6.2020

 

 • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.
 • Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov, v tomto čase máme prácu rozdelenú inak a platby evidujeme spoločne na jednom účte. Po úhrade poplatku vám bude zaslaný link na video spolu s heslom.
 • Počas celej doby zverejnenia  si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať. Video si nebude možné stiahnuť.

 

 

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za vyhotovenie a uloženie video seminára, honorár lektora, organizačné náklady.

 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s  výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. RVC Prešov nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.