Úprava rozpočtových pravidiel z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie  *video seminár*

Termín

16.-28. máj 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

video seminár

Kategória:

video seminár

Cieľová skupina:

starostovia/primátori, ekonómovia miest a obcí, hlavní kontrolóri

Kapacita:

200

Uzávierka:

28.05.2020

Variabilný symbol:

1605

Organizátor:

RVC Prešov, Košice, Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • Úprava rozpočtových pravidiel verejnej správy z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie
  • Úprava rozpočtových pravidiel územnej samosprávy z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie
  • Hospodárenie obce v roku 2020
  • Financovanie výdavkov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie
Organizačné pokyny:
  • Uzávierka prihlášok:  15. máj 2020, resp. až do 24. mája 2020
  • Video bude sprístupnené v termíne: 16.5. – 25.5.2020
  • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.
  • Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov. Po úhrade poplatku vám bude zaslaný link na video spolu s heslom. Video bude sprístupnené do 25. mája 2020.
  • Počas celej doby zverejnenia  si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať. Video si nebude možné stiahnuť.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.