Zákon č. 398/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/2010 Z.z. O POHREBNÍCTVE a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony NOVÉ POVINNOSTI PRE OBCE, MESTA Seminár je zrušený ! Nový termín oznámime po dohode s lektorom.

Termín

18. marec 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektori:

JUDr. Mgr. Miloslav Hradek, LL.M.

Cieľová skupina:

starostovia, poslanci, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci miest a obcí na úseku správy pohrebiska,

Kapacita:

120

Uzávierka:

16.03.2020

Variabilný symbol:

1803

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Úvod do problematiky pochovávania, prevádzkovania pohrebnej služby a pohrebiska.

Rozdiely v právnej úprave prevádzkovania pohrebnej služby a prevádzkovania pohrebiska,

praktické problémy zo života, diskusia.

2. Vývoj právnej úpravy pohreníctva v Slovenskej republike po roku 1989, diskusia.

3. Novela zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve č.398/2019 Z.z. a jej dopad na povinnosti

prevádzkovateľa pohrebiska po 01.januári 2020, diskusia

4. Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, nájomná zmluva k hrobovému miestu,

prevádzkový poriadok pohrebiska, odporúčania z praxe, diskusia

5. Praktické rady pri prevádzkovaní pohrebiska, financovanie pohrebiska, dopad ostatných

právnych predpisov pri prevádzkovaní pohrebiska (najmä občiansky zákonník), diskusia

6. Prezentácia cintorínskeho software firmy TOPSET, diskusia.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.