Daňový nedoplatok, jeho zabezpečenie a vymáhanie. Novela  zákonov – Daňový poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a  Obchodný zákonník

Termín

16. apríl 2020, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

JUDr. Ingrid Ney

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

správcovia miestnych daní, HK

Kapacita:

120

Uzávierka:

14.04.2020

Variabilný symbol:

1604

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Novela  zákonov – Daňový poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a  Obchodný zákonník:

-  nové ustanovenia účinné od 1.1.2020, ktoré majú vplyv na zabezpečenie a vymáhanie  daňových nedoplatkov

2.Daňový nedoplatok nové ustanovenia účinné od 1.1.2020

- klasifikovanie daňového nedoplatku ako dočasne nevymožiteľného

- zánik daňového nedoplatku

- premlčanie daňového nedoplatku

 

3.Zabezpečenie daňových nedoplatkov- nové ustanovenia účinné od 1.1.2020

- predmet záložného práva

- vznik záložného práva

- zrušenie záložného práva

4.Daňové exekučné konanie - nové ustanovenia účinné od 1.1.2020

-  základná právna úprava

-  základné ustanovenia, základné zásady

- právne následky existencie vlastníckych práv tretích osôb k predmetu daňovej exekúcie

- rozhodnutia vydávané v daňovom exekučnom konaní:

  • rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania
  • daňová exekučná výzva
  • daňový exekučný príkaz

- odloženie daňovej exekúcie

- zastavenie daňového exekučného konania

- spôsoby vykonávania daňovej exekúcie

  • stručná charakteristika
  • najčastejšie využívané spôsoby daňovej exekúcie /účet, mzda, dôchodok/

nový spôsob daňovej exekúcie zadržaním vodičského preukazu

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.