Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizáciezriadené obcou a VÚC v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020. Seminár 24.3.2020 je zrušený a nahradený študijným materiálom. Objednať si ho môžete prihlásením sa podobne, ako na akýkoľvek seminár. Upravená pozvánka slúži zároveň ako objednávka.

Termín

25.-30. apríl 2020, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing. Terézia Urbanová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

zamestnanci, ekonómky – účtovníčky škôl, organizácií RO a PO, HK

Kapacita:

160

Uzávierka:

25.04.2020

Variabilný symbol:

2403

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

10 €

Cena pre nečlenov:

15 €

Program:

1.    Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2020 (postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)

 

2.    Poznámky k 31.12.2019 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti

 

3.    Účtovanie a rozpočtovanie:

-          konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií

-          dobropisov

-          refundácií

-          školského stravovania

-          darov

-          podnikateľskej činnosti (zisku z PČ)

 

 

 

-          dotácií na samostatných účtoch

-          výsledku hospodárenia

-          finančných zábezpek - z nájomného,

z verejného obstarávania, školského

stravovania

-          depozitu

-          ................

 

4.    Súvislosť záverečného účtu obce s účtovaním v rozpočtovej a v príspevkovej organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

-          účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku

2019 použitých v roku 2020

-          účtovanie použitia rezervného fondu obce

v rozpočtových a v príspevkových

organizáciách zriadených obcou

 

5.    Diskusia

 

CD: vzor textovej časti Poznámok

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Jana Kobanová

24.3.2020 o 10:01

Reagovať

Dobrý deň, obraciam sa na vás so žiadosťou o materiál zo školenia účtovníctvo pre RO nakoľko som bola chorá a je už po termíne. Poplatok by som uhradila z Obec Klenová, IČO 00323136, č. u. 4259814001/5600, Kobanová Jana. Ďakujem za pochopenie .