Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v z. n. p. Seminár zrušený!

Termín

31. marec 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing. Adela Gašparovičová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, zamestnanci – správcovia miestnych daní a poplatkov, HK

Kapacita:

120

Uzávierka:

15.03.2020

Variabilný symbol:

3103

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 1. Novela  daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2020
 2. Daňové tajomstvo
 3. Výzva na podanie (daňového) priznania a dôsledky, dodatočné (daňové) priznanie
 4. Nedostatky v podanom daňovom priznaní a nepodané priznanie
 • výzvy a dôsledky
 • vyrubenie dane – daňová kontrola, určenie dane podľa pomôcok
 1. Skrátené vyrubovacie konanie
 2. Rozhodnutie
 • právoplatnosť, splatnosť, vykonateľnosť rozhodnutia
 • zánik práva vyrubiť daň
 1. Doručovanie

Odvolacie konanie a ďalšie opravné prostriedky

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.