Účtovníctvoa rozpočtovníctvo pre obce v roku 2020. Nevyčerpanéprostriedky z roku 2019 použité v roku 2020.

Termín

24. február 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing. Terézia Urbanová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, zamestnanci ekonómky – účtovníčky obcí, HK

Kapacita:

180

Uzávierka:

21.02.2020

Variabilný symbol:

2402

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1.    Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2020 (postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)

 

2.    Poznámky k 31.12.2019 - praktické vysvetlenie

tabuľkovej a textovej časti

 

3.    Účtovanie a rozpočtovanie:

-          konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií

-          dobropisov

-          refundácií

-          školského stravovania

-          darov

-          podnikateľskej činnosti (zisku z PČ)

-          výsledku hospodárenia

 

 

 

 

-          finančných zábezpek - z nájomného,

z verejného obstarávania, zo školského

stravovania

-          depozitu

-          ................

 

4.    Záverečný účet (podstata, obsah), prebytok/schodok

(definícia), rezervný fond (tvorba a použitie):

-          účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku

2019 použitých v roku 2020

-          účtovanie tvorby a použitia rezervného fondu

 

5.    Výročná správa k 31.12.2019

 

6.    Diskusia

 

CD: vzor Záverečného účtu, vzor Výročnej správy, vzor textovej časti Poznámok

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.