Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni Seminár je zrušený, pripravujeme pre vás témy vo forme webinárov.

Termín

15. apríl 2020, Začiatok: 11:30 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue

Kategória:

pracovný seminár

Cieľová skupina:

zamestnanci stavebných úradov, starostovia obcí, zamestnanci špeciálnych stavebných úradov ostatní záujemcovia

Kapacita:

250

Uzávierka:

15.04.2020

Variabilný symbol:

272904

Organizátor:

RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

217 €

Cena pre nečlenov:

237 €

Program:

Pozývame Vás na pravidelné vzdelávacie podujatie pre profesijnú skupinu stavebných úradov. Pozvali sme lektorov na témy, ktoré ste označili v spätnej väzbe ako zaujímavé a potrebné. Verím, že sa vám bude obsah páčiť a že sa vám aj v tejto dobe podarí prísť sa spoločne vzdelávať. JUDr. Spišiaková pripravila tému štátneho stavebného dohľadu a prejednávania stavebných priestupkov a správnych deliktov. Ing. Macášek a Ing. Karásková vás prevedú oblasťou posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Často žiadanou témou sú vodné stavby, ku ktorej prijala pozvanie Ing. Gaálová. Na podujatí sa zúčastnia aj zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby, Ing. Kán a JUDr. Dancák, ktorí sa budú venovať vybraným problémom stavebnej správy. Aj tentokrát budete mať vyčlenené jedno popoludnie na konzultácie, ku ktorým môžete zasielať otázky a námety vopred (najneskôr do 8.4.2020).

1. deň: pondelok, 27.4.2020

Prvý vzdelávací blok:

Štátny stavebný dohľad a prejednávanie stavebných priestupkov a správnych deliktov.

Lektorka:  JUDr. Helena Spišiaková

 • Štátny stavebný dohľad (poverenie na ŠSD, oprávnenia orgánu ŠSD, vstup na nehnuteľnosti, povinnosti stavebníka resp. vlastníka stavby, záznam o vykonaní ŠSD, výzva na odstránenie zistenej závady, zastavenie stavby)
 • Základné pojmy priestupkového práva (definícia priestupku, zavinenie, vek a príčetnosť, osoby vyňaté z pôsobnosti zákona, sankcie, zánik zodpovednosti za priestupok - premlčanie)
 • Výkon ŠSD ako objasňovanie priestupkov a správnych deliktov (príslušnosť na objasňovanie priestupkov, podnet na vykonanie ŠSD a jeho obsah, oprávnenia orgánu ŠSD pri objasňovaní, ukončenie objasňovania, odloženie veci, predloženie veci na prejedanie priestupku, odovzdanie veci na prejednanie správneho deliktu, odovzdanie veci orgánom činným v trestnom konaní)
 • Konanie o priestupkoch (príslušnosť a súčinnosť správnych orgánov, spoločné konanie, odloženie veci, začatie konania, postúpenie veci, účastníci konania, ústne pojednávanie, zastavenie konania, rozhodnutie o priestupku, náhrada škody, náhrada trov konania, doručovanie, odvolanie,  výkon rozhodnutia – vymáhanie nezaplatených pokút)
 • Priestupky podľa § 105 stavebného zákona (jednotlivé skutkové podstaty)
 • Prejednávanie iných správnych deliktov obcou (pojem iného správneho deliktu, objektívna zodpovednosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, príslušnosť obce, prejednanie iného správneho deliktu v správnom konaní, rozhodnutie o pokute, lehoty na ukladanie pokút a vymáhanie nezaplatených pokút),
 • Správne delikty podľa § 106 stavebného zákona (jednotlivé skutkové podstaty)
 • Správna žaloba vo veciach správneho trestania podľa Správneho súdneho poriadku;
 • Protest prokurátora podľa zákona o prokuratúre.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druhý vzdelávací blok: Protipožiarna bezpečnosť stavby v konaniach stavebného úradu.

Lektori: mjr. Ing. Dušan Macášek, PhD., npor. Ing. Renáta Karásková

 • všeobecné požiadavky

-       protipožiarna bezpečnosť stavby (PBS), čo všetko sa musí zohľadňovať

-       odborná spôsobilosť spracovateľa riešenia PBS

-       zabezpečenie stavby vodu na hasenie požiarov

 • posudzovanie projektovej dokumentácie s pohľadu PBS (praktický výklad na rodinnom dome)

-       územné konanie

-       stavebné konanie

 • kolaudácia stavby

-       čo sa kontroluje v rámci kolaudácie stavby z pohľadu PBS

-       ktoré doklady sa majú predkladať v rámci kolaudačného konania

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. deň: utorok, 28.4.2020

Tretí vzdelávací blok: Štátna vodná správa ako špeciálny stavebný úrad

Lektorka: Ing. Anna Gaálová

 • Rozdelenie vôd, koncepčná činnosť
 • Osobitné užívanie vôd
 • Povoľovanie vodných stavieb (vyjadrenie, súhlas, stavebné konanie)
 • Ochranné pásma vodárenských zdrojov a chránené vodohospodárske oblasti
 • Verejné vodovody a verejné kanalizácie
 • Tepelné čerpadlá
 • Správa vodných tokov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štvrtý vzdelávací blok: Konzultácie k prednášaným témam a zaslaným otázkam.

Lektori: JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Anna Gaálová, Ing. Michal Kán, JUDr. Ján Dancák, JUDr. Katarína Krasová, LL.M.

K tejto časti môžete opäť zasielať vaše otázky, námety a to najmä k odprednášaným témam. Prosíme vás, aby to neboli kompletné spisy, pretože na podujatí nie je priestor na ich rozoberanie a ich naštudovanie je veľmi časovo náročné. Cieľom tejto časti je hľadať riešenia praktických problémov pri konaniach stavebných úradov a zjednocovať postupy stavebných úradov v konaniach.

Lektori si vaše námety naštudujú vopred a počas konzultácií budú o týchto problémoch diskutovať, resp. povedia vám svoj pohľad. Vyhradzujeme si právo výberu otázok a podnetov s ohľadom na odbornosť prítomných lektorov a z časového hľadiska.

Zasielajte mailom: rvcke@stonline.sk Termín uzávierky: 8.4.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. deň: streda, 29.4.2020

Piaty vzdelávací blok: Informačný blok odboru štátnej stavebnej správy.

Lektor: Ing. Michal Kán, JUDr. Ján Dancák

 • Informácie k legislatívnym úpravám vo väzbe na činnosť stavebného úradu
 • Riadená diskusia – Stavebná správa, ako ďalej?
 • Povoľovanie telekomunikačnej „prípojky“
 • Voľné témy

+ priebežná diskusia k uvedeným témam, krátke vyjadrenie k témam ostatných prispievateľov

Pozn.: program môže byť doplnený podľa potreby

13.00 Záver podujatia, obed

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.