Postavenie a úlohy obce v priebehu pozemkových úprav. Vzťahy obce a urbáru.

Termín

25. november 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektori:

JUDr. Marek Maslák, PhD.

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, prednostovia, vedúci zamestnanci, zamestnanci obcí, miest a ostatní záujemcovia o túto

Kapacita:

100

Uzávierka:

22.11.2019

Variabilný symbol:

2511

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. 1. Postavenie a úlohy obce v priebehu pozemkových úprav (komasácia, sceľovanie pozemkov)

Aktuálny stav pozemkového vlastníctva na Slovensku, jeho rozdrobenosť, príčiny tohto stavu.

Podstata pozemkových úprav, ich význam pre vlastníkov, užívateľov, investičnú výstavbu, rozvoj vidieka.

Fázy konania o pozemkových úpravách.

Obec ako účastník pozemkových úprav, prerokovanie otázok v súvislosti s pozemkovými úpravami – postavenie obce, náklady obce v súvislosti s pozemkovými úpravami.

Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na VÚC a obce (zákon č. 66/2009 Z. z.) a možnosti riešenia tohto stavu.

Sceľovanie pozemkov pod osídleniami marginalizovaných skupín.

  1. 2. Vzťahy obce a urbáru (pozemkového spoločenstva)

Podstata a základné znaky pozemkových spoločenstiev.

Obec ako člen pozemkového spoločenstva, starosta ako člen orgánu pozemkového spoločenstva.

Zmluvné vzťahy medzi obcou a pozemkovým spoločenstvom (nájom, vecné bremeno, predaj):

  • na čo si treba dať pozor pri uzatváraní zmlúv s pozemkovým spoločenstvom,
  • aké zmluvy a za akých podmienok možno uzatvárať s pozemkovým spoločenstvom,
  • kto je stranou zmluvy (spoločenstvo alebo jednotliví urbárnici?),
  • kto môže konať v mene pozemkového spoločenstva,

kedy je potrebné rozhodnutie valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva na uzavretie zmluvy.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.