Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá, VUC a ich RO. Akreditovaný kurz ministerstva školstva 2471/2018/29/1 Zmena miesta a pravdepodobne aj termínu, info zašleme včas všetkým prihláseným. Predpokladaný T: 29.6 až 3.7.2020

Termín

29. jún - 7. júl 2020, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

Zemplínska šírava, Hotel Chemes

Lektor:

Ing. Terézia Urbanová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

zamestnanci obecných a mestských úradov, pracujúci ako účtovníci a ekonómovia, zamestnanci rozpočtových organi

Kapacita:

70

Uzávierka:

05.06.2020

Variabilný symbol:

290707

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

290 €

Cena pre nečlenov:

320 €

Program:

  1. Právna úprava účtovníctva a súvisiace právne normy obcí: Zákon o obecnom zriadení, Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov, Zákon o majetku obcí, Obchodný zákonník…

  2. Zásady hospodárenia obcí, VÚC, rozpočtových a príspevkových organizácií. Vymedzenie a zriaďovanie rozpočtových a príspevkových organizácií, financovanie a hospodárenie rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, obcí, VÚC. Rozpočtová klasifikácia príjmov a výdavkov, jej charakteristika, organizačné kódovanie, funkčná a ekonomická klasifikácia, právna úprava rozpočtovej klasifikácie

  3. Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a jeho aplikácia v praxi

  4. Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n. p. a jeho aplikácia v praxi

  5. Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

  6. Opatrenie MF SR 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

  7. Praktické príklady a vzory v oblasti rozpočtovníctva a účtovníctva / účtovanie v jednotlivých účtových triedach, inventarizácia majetku, záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov, účtovná závierka, osobitosti účtovania /

  8. Rozsiahly materiál na CD – vnútorné prepisy, vzory tabuliek, vzory zúčtovania atď...

 

* Úspešný absolvent/-ka získa OSVEDČENIE o absolvovaní akreditovaného kurzu MŠ SR s celoštátnou platnosťou.


Ako sa dostať na miesto?

Zemplínska Šírava - Kamenec 219,
072 36 Kaluža

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.