KURZ RIADITEĽA ŠKOLY

Termín

23.-24. október 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

praktický kurz

Cieľová skupina:

riaditelia škôl – základných, materských, ostatných školských zariadení

Kapacita:

55

Uzávierka:

23.10.2019

Variabilný symbol:

232410

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

110 €

Cena pre nečlenov:

130 €

Program:

 • Prehľad základných právnych predpisov, ako napr.
  • Zákonník práce – čo všetko a ako sa má aplikovať – špecifiká školstva,
  • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
  • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom  záujme, novinky po zmene zákona č. 138/2019 o PZ a OZ
  • zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch NOVÉ
  • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách,
  • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde.
 • Komunikácia so zástupcami zamestnancov a kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • Vybrané okruhy problematiky Zákonníka práce a personalistiky
 • Ochrana osobných údajov novinky po zmene zákona č. 138/2019 o PZ a OZ
 • Ekonomika školy
 • Rozpočet, rozpočtové pravidlá a finančná kontrola
 • Základy a zásady účtovníctva
 • Verejné obstarávanie novinky od 1.1.2019
 • Tvorba vnútorných predpisov

Prehľad povinných vnútorných predpisov

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

PaedDr. Monika Rišková

21.10.2019 o 09:08

Reagovať

DObrý deň, chcela by som sa prosím Vás informovať do akej platovej triedy má byť zaradená naša učiteľka mš ak:má ukončené VŠ 2.stupňa aprobácia SJ, pedagogika a ÚSO pre materské školy(maturita) a k tomuto stupňu vzdelania má urobenú 1. atestáciu. Ďakujem s pozdravom riad. školy

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.