Školské stravovanie v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou

Termín

18. september 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing. Terézia Urbanová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky obcí a škôl, vedúce školských jedálni, kontrolóri obcí, miest.

Kapacita:

200

Uzávierka:

16.09.2019

Variabilný symbol:

1809

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1.

Platná legislatíva - školský zákon, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, zákonník práce, postupy účtovania, ekonomická klasifikácia,

2.

Vykazovanie školského stravovania v rozpočtovníctve: výkaz FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách, príjmové a výdavkové položky, zapojenie nevyčerpaných prostriedkov školského stravovania do príjmov rozpočtu,

3.

Vykazovanie školského stravovania v účtovníctve: sklad potravín, bankový výpis, pokladnica, záväzky, nevyfakturované dodávky, preplatky/nedoplatky na stravnom,  dotácia na stravu, náklady, výnosy, príspevok zamestnávateľa podľa zákonníka práce, príspevok zo sociálneho fondu,

4.

Účtovanie školského stravovania - rôzne príklady účtovania školského stravovania,

5.

Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.