POVOĽOVANIE VÝRUBU DREVÍN Seminár zrušený !!! téma bude odprednášaná na stretnutí starostov v dňoch 25.-27.9.2019 v Podbanskom

Termín

9. september 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektori:

JUDr. Marián Hoffmann, PhD.

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

pre starostov, poslancov, zamestnancov miest a obcí, technické a záhradnícke služby, mestské polície

Kapacita:

120

Uzávierka:

07.08.2019

Variabilný symbol:

0909

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Prehľad právnych predpisov k ochrane drevín.

2. Práva a povinností obcí po prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce.

3. Význam drevín pre životné prostredie človeka a ich uplatnenie.

4. Zabezpečovanie ochrany drevín podľa zákona o ochrane prírody.

4.1.Predmet ochrany drevín.

4.2.Ciele ochrany drevín.

4.3.Zákazy na úseku ochrany drevín.

4.4.Povinnosti vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov s výskytom drevín.

4.5.Pôsobnosť obce pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny.

4.6.Výrub drevín.

4.6.1. Výrub drevín, na ktorý sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce).

4.6.2. Vyznačenie stromov určených na výrub.

4.6.3. Povinnosti prepravcov alebo nákupcov dreva.

4.6.4. Výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce).

4.7.Náhradná výsadba

4.8.Evidencia pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu

4.9.Protiprávne konanie a štátny dozor

4.10. Spoločenská hodnota drevín

5. Umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného

sadu, vinice, chmeľnice a záhrady

6. Odvolací orgán voči rozhodnutiam obce vydaným na úseku ochrany prírody a krajiny

7. Vyhradenie pôsobností obce obvodným úradom životného prostredia vo veci ochrany drevín

8. Dokumenty starostlivosti o dreviny

9. Spolupráca obcí a organizácie ochrany prírody

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.