Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni NOVÉ!

Termín

28.-29. október 2019, Začiatok: 11:30 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, Grandhotel Permon

Lektori:

JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Michal Kán , Samuel Szunyog, Ján Juhaščík, Marek Jurčišin

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

zamestnanci stavebných úradov, starostovia obcí, zamestnanci špeciálnych stavebných úradov ostatní záujemcovia

Kapacita:

100

Uzávierka:

18.10.2019

Variabilný symbol:

282910

Organizátor:

RVC Košice a RVC Prešov

Cena pre členov:

145 €

Cena pre nečlenov:

165 €

Program:

1. deň: pondelok, 28.10.2019


11.30 – 16.00 Prvý vzdelávací blok:

OHLASOVANIE drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci

Lektorka:  JUDr. Helena Spišiaková

1.     STAVBA (definícia stavby, členenie stavieb, požiadavky na stavby)

1.1. Povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác

1.2. Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podliehajúce ohláseniu

2.     OHLÁSENIE drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác

2.1. Náležitosti ohlásenia

2.2. Postup stavebného úradu pri ohlásení

3.     Preskúmanie zákonnosti postupu stavebného úradu pri ohlásení

3.1. Konanie o proteste prokurátora

3.2. Upozornenie prokurátora

3.3. Správna žaloba podľa Správneho súdneho poriadku

4.     Zisťovanie neohlásených stavieb -  štátny stavebný dohľad

5.     Postup stavebného úradu pri nelegálnych stavbách (uskutočnených bez povolenia alebo ohlásenia)

5.1. Overenie pasportu drobnej stavby

5.2. Konanie o dodatočnom povolení stavby

5.3. Stavba na cudzom pozemku

5.4. Konanie o odstránení nelegálnej stavby

5.5. Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia

6.     Sankcie za neohlásené stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce

6.1. Priestupky

6.2. Správne delikty

 

16.30 – 18.00 Druhý vzdelávací blok: Špecifiká elektroenergetických stavieb v rámci stavebných  konaní.

Lektori: VSD, a.s.

  • Samuel Szunyog – Kto je kto v elektroenergetike
  • Ján Jurčišin – Príprava stavieb
  • Marek Jurčišin – Majetko – právne vysporiadanie

 

2. deň: utorok, 29.10.2019

9.00 – 11.00 Tretí vzdelávací blok: Informačný blok odboru štátnej stavebnej správy.

Lektorka: Ing. Michal Kán, MDaV SR, odbor štátnej stavebnej správy

  1. Informácie k legislatívnym úpravám vo väzbe na činnosť stavebného úradu
  2. Elektronizácia
  3. Debarierizačné opatrenia
  4. Voľné témy

Priebežná diskusia k uvedeným bodom

 

11.30 – 16.30 Riadená diskusia k témam podujatia

Lektori: JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Michal Kán, JUDr. Jana Dráčová

Riadená diskusia a výmena praktických skúseností na základe otázok prítomných účastníkov a otázok zaslaných vopred; prednostne k témam podujatia. K tejto časti môžete zaslať vopred svoju otázku, alebo námet najneskôr do 11.10.2019.

Zároveň vás prosím o vzájomnú toleranciu. Zasielajte max. 1 otázku za 1 účastníka

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.