Verejné obstarávanie po zmenách platných od 01.01.2019, skúsenosti, riešenia, postupy, formuláre. seminár presunutý z 15.4.2019

Termín

11. jún 2019, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing. Dušan Mihok

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia, riaditelia, odborní zamestnanci miest, obcí a ich RO a PO, riaditelia a zamestnanci škôl

Uzávierka:

08.06.2019

Variabilný symbol:

1504

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)

–      orientácia v ZVO.

Profil verejného obstarávateľa.

–      funkcie a činnosti vykonávané verejným obstarávateľom v Profile,

–      ako bezpečne naložiť s prístupovými údajmi poskytnutými  ÚVO,

–      profil verejného obstarávateľa a jeho správca,

–      poverenia pre osoby vykonávajúce činnosti verejného obstarávania v Profile.

Povinnosti obce voči ÚVO

–      ktoré povinnosti vykonávať vo vlastnej réžii a ktoré je výhodnejšie vykonávať dodávateľsky,

–      kalendár povinností, formuláre,

Elektronizácia verejného obstarávania.

–      ktoré zákazky musia byť zadávané elektronicky,

–      činnosti vo verejnom obstarávaní, ktoré musia byť realizované elektronicky,

–      elektronické dokumenty v postupoch zadávania zákaziek,

–      systémy pre elektronické verejné obstarávanie – EVO, EKS, ET

Zákazky na ktoré sa nevzťahuje ZVO.

–      identifikácia zákaziek na ktoré sa nevzťahuje ZVO v podmienkach obce v smernici k VO,

–      analýza zákazky a odôvodnenie postupu zadávania zákazky mimo ZVO,

–      in house zákazky

–      zákazky s PHZ do 5.000 EUR bez DPH.

  • identifikácia zákaziek do 5.000 bez DPH v nákupoch verejného obstarávateľa,
  • príprava súhrnných štvrťročných správ o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 EUR na zverejnenie v Profile,
  • formulár na sledovanie zákaziek s cenami vyššími ako 1000 EUR,

Finančné limity od 01.01.2019

Určovanie predpokladanej hodnoty zákazky.

–      čo je zákazka vo verejnom obstarávaní,

–      kedy určiť predpokladanú hodnotu zákazky,

–      čo zahrnúť do PHZ,

–      čo je nedovolené rozdelenie zákaziek s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu podľa ZVO,

–      podklady pre určenie PHZ a ich archivácia v dokumentácii zákazky,

–      sankcie pri porušení ustanovení týkajúcich sa PHZ.

Verejné obstarávanie a register partnerov verejného sektora.

–      pri ktorých zákazkách má verejný obstarávateľ povinnosť zisťovať platnosť zápisu dodávateľa v RPVS, ako je to u subdodávateľov,

–      sankcie pri uzavretí zmluvy pri porušení povinností súvisiacich s RPVS,

Poskytovanie referencií v priebehu plnenia zmluvného vzťahu a po jeho ukončení

–      kedy a ako zhotoviť referenciu a kde ju zverejniť,

–      ako využiť údaje z evidencie referencií pri zadávaní zákaziek,

–      sankcie pri referenciách,

Zmena zmluvy počas ich trvania

–      podmienky pri splnení ktorých môže dôjsť k zmene zmluvy,

Odstúpenie od zmluvy

–      podmienky pri splnení ktorých môže dôjsť k odstúpeniu od zmluvy,

Povinnosti obce voči ÚVO pri zmene zmluvy, odstúpení od zmluvy a po ukončení plnenia podľa zmluvy.

Komunikácia vo verejnom obstarávaní

–      formáty elektronických dokumentov,

–      prevod listinných dokladov do elektronických dokumentov pre potreby verejného obstarávania

Určenie lehôt v postupoch zadávania zákazky

Konflikt záujmov

–      identifikácia zainteresovaných osôb,

–      predchádzanie konfliktu záujmov,

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO

–      analýza zákazky a určenie postupu jej zadávania,

–      zákazka s nízkou hodnotou v ustanoveniach ZVO od 1.1.2019,

–      vzory formulárov pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a spôsob ich použitia,

–      dokumentácia z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou,

–      súhrnné správy pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou,

–      aké postupy uplatniť pri zadávaní zákaziek  s nízkou hodnotou,

Zadávanie podlimitných zákaziek

–      harmonogram zadávania podlimitnej zákazky

Zadávanie nadlimitných zákaziek

–      harmonogram zadávania podlimitnej zákazky

Verejné obstarávanie potravín.

Verejné obstarávanie zákaziek spolufinancovaných z prostriedkov EU.

–      príručky poskytovateľov a riadiacich orgánov

–      postupy pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou s PHZ do 5000 EUR,

–      postupy pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou s PHZ do 15 000 EUR,

–      postupy pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou s PHZ od 15 000 EUR

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.