Pracovnoprávne vzťahy v obecnej samospráve (vybrané inštitúty Zákonníka práce najmä pre novozvolených starostov obce) nielen pre novozvolených“

Termín

9. apríl 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

JUDr.Vladimíra Žofčinová PhD.

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, zamestnanci miest a obcí, HK obcí, riaditelia škôl, školských zariadení, organizácie

Kapacita:

120

Uzávierka:

08.04.2019

Variabilný symbol:

0904

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Založenie a vznik pracovného pomeru so zamestnancami obce

-          pracovná zmluva a jej obsahové náležitosti

-          právomoci na zakladanie pracovného pomeru

-          skúšobná doba

Druhy pracovných pomerov

-           súbežné pracovné pomery

-           pracovný pomer na neurčitý čas a na určitú dobu

-           pracovný pomer na  kratší pracovný čas

Zmena pracovného pomeru

-          dohoda o zmene pracovných podmienok

-          jednostranné preradenie na inú prácu

Skončenie pracovného pomeru

-          dohoda o skončení pracovného pomeru

-          výpoveď, zákaz výpovede

-          okamžité skončenie pracovného pomeru

Prekážky v práci

- prekážky v práci na strane zamestnanca (s dôrazom na dôležité osobné prekážky v práci)

- prekážky v práci na strane zamestnávateľa

Pracovnoprávne postavenie starostu obce

-          rozsah výkonu verejnej funkcie

-          nárok na dovolenku

-          odstupné

Špecifiká vo vzťahu k poslancom obecného zastupiteľstva a k niektorým zamestnancom obcí (riaditeľovi organizácie obce, kontrolórovi obce, riaditeľovi školy a pod.)

Inštitúty z praxe

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.