Obec a odpady *povinnosti obce podľa zákona č. 79/2015 Z.z. platné od 1.1.2019*

Termín

4. február 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing. Peter Gallovič

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia, odborní zamestnanci miest, obcí a spoločností zaoberajúcich sa zberom odpadu

Kapacita:

120

Uzávierka:

01.02.2019

Variabilný symbol:

0402

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva a prehľad posledne schválených zmien

Prehľad ustanovení nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov

Prehľad schválených zmien v zákone o odpadoch

Základné ustanovenia a základné pojmy

Programové dokumenty OH – Program odpadového hospodárstva obce

Základné povinnosti obcí

Obce a rozšírená zodpovednosť výrobcov + zmeny

Osobitné prúdy odpadov – stavebné odpady

Komunálny odpad + zmeny

Administratívne nástroje – povolenia na činnosti nakladania

Zodpovednosť za porušenie povinností

Prechodné a záverečné ustanovenia

Prehľad ustanovení vykonávacích predpisov + zmeny

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.