Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2018. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.

Termín

18. marec 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing. Terézia Urbanová

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky obcí a miest, starostovia, kontrolóri

Uzávierka:

15.03.2019

Variabilný symbol:

1803

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2019 (postupy účtovania,

individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)

2.    Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019

3.    Poznámky k 31.12.2018 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti

4.    Účtovanie a rozpočtovanie:

-          školského stravovania

-          darov

-          podnikateľskej činnosti (zisku z PČ)

-          dotácií na samostatných účtoch

-          dobropisov

-          konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných účtoch rozpočtových

organizácií

-          výsledku hospodárenia

-          finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania

-          depozitu

5.    Súvislosť záverečného účtu obce s účtovaním v rozpočtovej a v príspevkovej organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

-          účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018 použitých v roku 2019

-          účtovanie použitia rezervného fondu obce v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou

6.    Diskusia

CD: vzor textovej časti Poznámok

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.