Účtovná závierka v obciach k 31.12.2018

Termín

10. december 2018, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

MsKS Michalovce

Lektor:

Ing.Terézia Urbanovà

Kategória:

seminàr

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky, kontrolóri obcí, miest.

Kapacita:

200

Uzávierka:

07.12.2018

Variabilný symbol:

1012

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

18 €

Cena pre nečlenov:

33 €

Program:

Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovnáuzávierkaSúčasti účtovnej závierky v zmysle zákona oúčtovníctve
Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh:
kontrola bilančnej kontinuity;
inventarizáciaa zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, zaúčtovanieúčtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednémudňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok;
účtovanie kurzových rozdielov;
doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia;
zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového rozlíšenianákladov a výnosov;
opravné položky, rezervy,výpočet výsledku hospodárenia;
výpočeta zaúčtovanie splatnej dane z príjmov
Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Osobitosti účtovania
Rozpočtové pravidlá a ich najdôležitejšie ustanovenia.Rozpočet, rozpočtové provizórium, rozpočtováklasifikácia, výkaz FIN 1 - 12. Prebytok, schodok,rezervný fond.
Diskusia
Rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov
Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Osobitosti účtovania
Rozpočtové pravidlá a ich najdôležitejšie ustanovenia. Rozpočet, rozpočtové provizórium, rozpočtová klasifikácia, výkaz FIN 1 - 12. Prebytok, schodok,rezervný fond.
Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.