„PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE KRONIKÁROV“

Autor:

Agáta Krupová, Ľubica Kováčová, Vladimír Pirošík

Obsah:

Publikácia je prepracovaným a rozšíreným vydaním príručky pre kronikárov z roku 2013 o nové témy, ktorépriniesli legislatívne zmeny do práce kronikárov. Publikácia je tematicky členená do jednotlivých kapitol,s prílohou fotografií historických kroník a zápisov.
Obsah publikácie:
Mgr. Agáta Krupová:
kronikári v tejto časti nájdu kmeňovú metodiku tvorby obecných, školských a iných druhovkroník, jej členenie, technické záležitosti vedenia kroník, obsahovú náplň ročných záznamov,spracovanie dokumentačných príloh ku kronike. Do publikácie prispeli aj niektorí kronikárisvojimi skúsenosťami a ukážkami svojich kroník z rôznych častí Slovenska.
Mgr. Vladimír Pirošík:
od roku 2013 sa zmenili niektoré zákonné normy, týkajúce sa hlavne ochrany osobnýchúdajov, práve táto otázka práve mení niektoré postupy a prístupy v práci kronikára. V tejto časti autor vymedzil mantinely pre kronikárov, na ktoré si musia dávať pozor pri písaní kroníka s tým súvisiacim zverejňovaním rôznych údajov o obyvateľoch danej lokality.
Mgr. Ľubica Kováčová: 
predstaví archívne fondy ako dôležitý zdroj informácií v kronikárskej práci a históriukronikárstva na území Slovenska a ich význam, ako naračných dokumentov.

Cena:

12.00 €